Stanovy

S T A N O V Y

Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s.

 

I. Název organizace.

 

Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, zapsaný spolek, dále jen z.s.

 

 

1) Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s. (dále jen řád) je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice moravského národa, zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a hospodářském.

 

2) Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, z.s. tvoří právnickou osobu, která vystupuje jako světský rytířský řád a působí v České republice jako zapsaný spolek  podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - NOZ.

 

3) Řád  působí na  principu svobody víry a vyznání, spojuje všechny křesťany, jinověrce a        občany, kteří  přijímají za své deset ctností rytířů, čest, věrnost, víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlivost, moudrost a umírněnost.

 

4) Řád je nepolitickou společenskou organizací – zapsaným spolkem.

 

5) Sídlem řádu je Brno.

 

6) Řád vytváří na základě historického správního členění státu zemské provincie. V jejich čele stojí zemský mistr. V městech a obcích, kde jsou pro to podmínky, zřizuje řád komendy řádu. V jejich čele stojí komtur.

 

7) Řád je samosprávným právním subjektem, jenž může nabývat majetku a vstupovat do hospodářských vztahů s jinými organizacemi.

 

 

 

II. Členové řádu, jejich práva a povinnosti.

 

 

1) Řád tvoří:

 

a)      Řádní členové (rytíři a dámy), kteří požádali o přijetí a byli přijati.

b)      Čestní členové (rytíři a dámy), kterým bylo členství navrženo za jejich dosavadní postoje, činnost a práci, kterou vykonali pro moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu.

c)      Členem řádu (rytířem či dámou) může být pouze osoba starší 18 let, která svým dosavadním způsobem života prokázala, že je hodna této pocty, a že je schopna svou prací naplňovat cíle řádu a tuto skutečnost potvrdila řádovým slibem.

d)      Pokud rada řádu doporučí a kapitula řádu schválí přijetí, může se členem řádu  výjimečně stát i osoba mladší 18 let, ale její práva a povinnosti vstoupí v platnost až po dovršení daného věku.

 

 

2) Přijímání nových členů řádu:

 

a)      Nové členy řádu navrhují generální (či zemské) kapitule řádu k přijetí řádní členové řádu.

b)      O přijetí řádných i čestných členů (rytířů i dam) rozhoduje generální či zemská ) kapitula řádu hlasováním.

c)      Počet čestných členů řádu může dosáhnout maximálního počtu dvou třetin počtu řádných členů řádu.

 

3) Zánik členství:

 

a)      Písemným sdělením o vystoupení z řádu.

b)      Úmrtím.

c)      Zrušením členství pro trvalé neplacení členských příspěvků.

d)      Rozhodnutím generální kapituly řádu o vyloučení z řádu, a to zejména z důvodů pravomocného odsouzení pro trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a nebo proto, že člen jednal v rozporu s cíli řádu.

 

4) Práva a povinnosti:

 

a)      Řádní i čestní členové řádu mohou používat v souladu se zákony České republiky osobní znak, který potvrzuje velmistr nebo moravský zemský mistr řádu na návrh herolda a za svým jménem mohou používat zkratku Eq.M. (Eques Moraviae – Rytíř Moravy) a Do.M. (Domina Moraviae – Dáma Moravy).

b)      Řádní i čestní členové řádu mají právo nosit označení členů řádu (plášť, uniformu a insignii řádu, řádovou hvězdu a řádové vyznamenání – záslužný kříž) při slavnostních shromážděních.

c)      Členové řádu mají právo volit a být voleni do řádových funkcí, zúčastňovat se činnosti a práce řádu a všech pracovních i slavnostních zasedání a shromáždění řádu.

d)      Povinností členů řádu je dodržovat stanovy řádu, aktivní účast při naplňování a uskutečňování cílů řádu, jejich propagace v občanské veřejnosti a řádné placení stanovených řádových tax a příspěvků.

 

 

III. Symboly řádu.

 

1) Světci řádu jsou svatý Rostislav a svatý Kolumban.

 

2) Památným dnem řádu je 28. říjen – památka svatořečení moravského krále Rostislava a 9. červen – svátek svatého Kolumbana.

 

3) Insignií řádu je červený dvojitý kříž nesoucí na svém středu medailon ve tvaru normanského štítu, na němž je v červeném poli zlaté hlaholské písmeno „R“ (Rostislav), korunované zlatou, tzv. „Moravskou královskou péřovou korunou“. Na zadní straně štítu  je zlatý latinský nápis „Nec ferro nec igni“, což česky značí „Ani železu, ani ohni“. Kříž je převýšen zlatou skotskou královskou korunou, která je zavěšena pod zlatočerveně šachovanou moravskou orlicí, která je u řádných členů nošena na modré náhrdelní stuze a u čestných členů je nošena na modrobílé náhrdelní stuze.

 

4) Vlajkou a praporem řádu je modrý list, na němž ze zlaté koruny vyrůstá zlatý dvojitý kříž.

 

5) Řádovým heslem je : Ani železu, ani ohni (latinsky – Nec ferro, nec igni).

 

6) Znakem řádu je zlatý dvojitý kříž vyrůstající ze stylizované zlaté královské koruny, umístěný na modrém poli (normanského) štítu zlatě lemovaného.

 

7) Znak je umístěn i na řádové pečeti.

 

 

IV. Cíle činnosti řádu.

 

1) Cílem činnosti řádu je zejména péče o historické, duchovní a hmotné dědictví Moravy a Moravanů, jeho zachování a rozvíjení pro budoucí generace.

 

2) Řád:

a)      Hájí právo na svobodu myšlení a prosazuje moravské duchovní obrození.

b)      Chrání moravské svatyně a místa spojená s iroskotskou a cyrilometodějskou misijní činností a s životem i kultem sv. Rostislava i sv. Kolumbana a podílí se na jejich údržbě a výzdobě.

c)      Iniciuje ochranu nekropolí starých Moravanů a jejich odborných archeologických průzkumů.

d)      Iniciuje ochranu hrobů a ostatků moravských panovníků a podílí se na jejich zachování, průzkumu i veřejné osvětě.

e)      Posiluje křesťanské, národní a státotvorné vědomí Moravanů.

f)       Vyvíjí osvětovou činnost k šíření kultu a k rozvíjení duchovních odkazů sv. Rostislava a sv. Kolumbana, zejména mezi Čechy, Moravany a Slováky.

g)      Rozvíjí duchovní odkaz patronů Moravy a spolu patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje k porozumění mezi křesťany a národy.

h)      Podílí se na charitativní a humanitární pomoci potřebným osobám formou sbírek a sponzorských darů.

i)       Pořádá vzdělávací akce (přednášky, semináře a odborná kolokvia) a shromažďuje prostředky na realizaci soch moravských zemských světců a moravských panovníků. Rovněž se podílí na vydávání Moravských historických sborníků.

j)       Vytváří možnosti a podmínky pro shromažďování prostředků k naplnění výše uvedených cílů.

 

V. Generální kapitula řádu a statutární zástupci řádu.

 

 

1) Všichni řádní členové řádu tvoří generální kapitulu řádu. Čestní členové, pokud se zúčastní jednání kapituly, mají hlasovací právo. Generální kapitula řádu je nejvyšším orgánem řádu.

 

2) Generální kapitula řádu se schází zpravidla dvakrát do roka na jarním a podzimním zasedání řádu, jinak dle potřeby.

 

3) Mezi zasedáními generální kapituly řádu je řád řízen 7 – 13 člennou řádovou radou, kterou volí generální kapitula řádu na svém zasedání. Navenek řád reprezentuje velmistr řádu a v České republice ho jako statutární zástupci řádu zastupují moravský zemský mistr, kancléř řádu, herold řádu a osoby radou řádu pověřené k zastupování.

 

4) Generální kapitula řádu volí:

 

a)      Velmistra řádu,

b)       jeho zástupce – moravského zemského mistra řádu,

c)       zemské mistry,

d)       úředníky řádu,

e)       radu řádu,

f)        nejméně tři auditory řádu, kteří kontrolují účetní a hospodářskou činnost řádu.

 

5) Generální kapitula řádu schvaluje stanovy řádu.

 

6) Generální kapitula řádu rozhoduje:

 

a)      Všechny závažné otázky činnosti řádu,

b)      o přijetí či vyloučení členů řádu,

c)      o majetku řádu,

d)      spory týkající se vnitřního života řádu,

e)      o zřízení zemských provincií řádu,

f)       o zrušení řádu.

 

7) Generální kapitula řádu ukládá úkoly:

 

a)      Moravskému zemskému mistrovi řádu a zemským mistrům,

b)      zemským kapitulám jednotlivých řádových provincií,

c)      řádové radě a úředníkům řádu,

d)      komturům řádu,

e)      členům řádu.

 

 

VI. Velmistr řádu.

 

1) Velmistr řádu je volen generální kapitulou řádu.

 

2) Velmistrem řádu může být zvolen i občan jiného státu.

 

3) Velmistr řádu reprezentuje řád navenek.

 

4) Velmistr řádu má právo svolat generální kapitulu řádu podle těchto stanov, řídit ji a předsedat ji.

 

5) Velmistr řádu má právo žádat zprávy o činnosti řádu i jednotlivých zemských provincií a podávat návrhy a pokyny generální kapitule řádu, radě řádu i jednotlivým řádovým kapitulám v zemských provinciích řádu.

 

6) Velmistr řádu uděluje vyznamenání Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, z.s. a při investituře pasuje členy řádu na rytíře a dámy Moravy.

 

 

 

 

VII. Zemští mistři a zemské kapituly řádu.

 

1) Moravský zemský mistr řádu je volen generální kapitulou řádu a je zástupcem velmistra řádu. V nepřítomnosti velmistra řídí jednání kapituly (generální i zemské) a rady řádu, zastupuje řád navenek a řídí ostatní zemské mistry a úředníky řádu a uchovává řádovou pečeť.

 

2) V nepřítomnosti velmistra přijímá moravský zemský mistr řádu slib nových členů řádu a provádí jejich investituru. Tuto pravomoc může v případě potřeby předat i dalším zemským mistrům.

 

3) Moravský zemský mistr řádu uděluje vyznamenání Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s.

 

4) Zemští mistři jsou voleni zemskými kapitulami řádu, svolávají zemské kapituly řádu a řídí jejich zasedání i zemské úředníky řádu. Jejich volbu potvrzuje generální kapitula řádu.

 

5) Zemské kapituly řádu schvalují zřízení komend a komtury do funkcí.

 

 

 

VIII. Úředníci řádu.

 

1) Úředníky řádu jsou: Kancléř, sekretář, pokladník, herold, archivář, hospodář a jednatel  řádu a mistr – legát pro zahraniční styky.

 

2) Zemské provincie řádu si mohou volit zemské úředníky.

 

3) Úředníci řádu jsou voleni vždy z řádných členů řádu.

 

4) Úkoly úředníků:

 

Kancléř:    a) Zastupuje moravského zemského mistra řádu,

                  b) vyřizuje agendu řádu a odpovídá za ni,

                  c) opatruje korunovační bibli,

                  d) při řádových slavnostech nese korunovační bibli.

 

Sekretář:    a) Zastupuje kancléře řádu a v případě potřeby vede agendu řádu,

                  b) opatruje pasovací meč,

                  c) při řádových slavnostech nese pasovací meč,

                  d) řídí a zajišťuje odborné práce.

 

Pokladník: a) Spravuje finance řádu,

                   b) vybírá příspěvky od jednotlivých členů řádu,

                   c) uchovává a ochraňuje řádové insignie a symboly,

                   d) připravuje a organizuje charitativní akce řádu.

 

Herold:       a) Připravuje a řídí ceremonie řádu (slavnostní zasedání, shromáždění, investitury 

                       apod.)  a dohlíží na jejich správné vykonávání,

                   b) připravuje návrhy osobních znaků pro nové řádné i čestné členy řádu a vede

                       řádový erbovník,

                   c) vyhotovuje jmenovací diplomy,

                   d) při slavnostech řádu nosí heroldskou hůl a tabard.

 

Archivář:    a) Spravuje řádový archiv a knihovnu,

                   b) shromažďuje, eviduje a uchovává písemnosti řádu,

                   c) shromažďuje a eviduje poznatky o činnosti jiných řádů a společenství,

                   d) připravuje a řídí historické průzkumy.

 

Hospodář:   a) Spravuje a obhospodařuje řádový majetek,

                   b) vede agendu týkající se hospodářské činnosti řádu, jeho daňových povinností a

                       zajišťuje jednání s případnými sponzory, 

                   c) provádí a vede inventarizaci majetku řádu,

                   d) jedenkrát ročně podává radě řádu a generální kapitule řádu informaci o     

                       výsledcích hospodářské činnosti řádu a plnění daňových povinností.

 

Jednatel:     a) Dle potřeby vystupuje a jedná jménem řádu na veřejnosti,

                   b) zajišťuje a projednává sponzorské smlouvy,

                   c) zajišťuje a projednává grantové příspěvky,

                   d) jedenkrát ročně podává radě řádu a generální kapitule řádu informaci o

                       výsledcích své činnosti.

 

Mistr – legát pro zahraniční styky:

a)      Zastupuje a reprezentuje řád v určené oblasti či zemi,

b)      plní úkoly svěřené mu radou či generální kapitulou řádu,

c)      jedenkrát ročně podává zprávu o své činnosti generální kapitule řádu.

 

 

IX. Patroni řádu.

 

1) Patrony řádu jsou osoby a instituce, které na řádem převzaly záštitu, což stvrdily písemně vydanou listinou.

 

X. Hospodaření řádu.

 

1) Řád je právnickou osobou, jejíž hospodaření je zaměřeno na získávání finančních prostředků potřebných k naplnění a uskutečnění cílů řádu.

Zdroje a prostředky tvoří:

 

a)      Příspěvky členů,

b)      dary a odkazy,

c)      příspěvky státu a krajů,

d)      příspěvky sponzorů,

e)      příspěvky spolků a společností,

f)       výnosy z vlastního majetku a z vlastního podnikání a hospodářské činnosti,

      (z pronájmů a z provozu vlastních budov a sociálních a charitativních zařízení, 

      z vydavatelské činnosti, z prodeje upomínkových předmětů apod.).

 

2) Úřední listiny řádu podepisují statutární zástupci: velmistr, moravský zemský mistr, kancléř řádu, herold řádu a osoby radou řádu pověřené zastupováním řádu navenek.

 

XI. Zánik řádu.

 

1) Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s. může o svém dobrovolném zániku rozhodnout souhlasným hlasováním dvoutřetinové většiny členů řádu přítomných na zasedání generální kapituly řádu.

 

2) V případě rozhodnutí o zrušení řádu jmenuje generální kapitula řádu likvidátory a rozhodne o způsobu vypořádání majetku řádu.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení.

 

1) V případě, že v činnosti Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s. nastane okolnost, která není upravena stanovami, vychází se při řešení otázky přiměřeně z obecných právních předpisů.

 

2) Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s. se ve své činnosti řídí právním řádem České republiky.

 

3) Generální kapitula Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s. je povinna upravit stanovy řádu podle nově přijatých právních norem dotýkajících se činnosti spolků.

 

4) Upravené Stanovy Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s. byly přijaty na zasedání generální kapituly řádu ve Valticích dne 18. května 2019.

 

 

 

 

Ing. Jiří Drápela, v.r. Kancléř řádu

 

 

 

Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., v.r. Herold a archivář řádu

 

 

 

Ing. Leoš Sedláček, v.r. člen Rady řádu, pověřený zastupováním řádu

 

 

 

JUDr. Ivo Filla, v.r. člen Rady řádu, pověřený zastupováním řádu

PřílohaVelikost
Stanovy198.59 KB