Pobyt Velmistra v ČR

 

Pobyt JKV prince Michaela z Albany s doprovodem na Moravě a v Čechách

JKV princ Michael z Albany přiletěl do Prahy v nočních hodinách dne 26. června 2002 linkou OK 651. Tentýž den, ale již v 17.40 hodin přiletěla do Prahy princezna Zaga Jugoslávská, kterou jménem řádu přivítal člen rady řádu pan František V. Macháč, Eq.M. Jejich doprovod tvořil osobní štolba Sir Joseph Antony Paprotny, tisková mluvčí Lady Sandra Yule a Miss Judith Dyson, osobní dudačka JKV.

Dvě osobní limuzíny značky Jaguár, které zapůjčil člen rady řádu pan Ing. Miroslav E. Jirků, Eq.M., odvezly vzácné hosty k ubytování do Židlochovic u Brna. Druhého dne (27. června 2002) po pozdní snídani byla skotská delegace přivítána v prostorách zámku v Židlochovicích Moravským zemským Mistrem řádu, Jeho Excelencí panem Ing. Jaroslavem J. Pospíšilem, Ph.D., Eq.M. a jeho chotí Hanou Pospíšilovou. Po odsouhlasení programu navštívil JKV princ Michael z Albany klášter Pavlánů ve Vranově u Brna, kde byl přijat vicekorektorem řádu panem ThDr. J. Holečkem, prohlédl si novou i starou část kláštera a navštívil hrobku rodu Liechtensteinů. Následně zavítal do zdevastovaného kláštera benediktýnů v Rajhradě u Brna, kde byl přivítán představiteli benediktýnského opatství a starostou města panem Františkem Kvardou, kteří delegaci provedli klášterními budovami a seznámili ji s procesem probíhajících oprav a následného využití.

Ve večerních hodinách se zúčastnil slavnostního rautu v prostorách zámku v Židlochovicích u Brna, kde ho očekávala čestná řádová stráž a také cca 200 hostů a členů MNK. Raut byl pořádán na jeho počest při příležitosti převzetí úřadu suveréna a velmistra KŘMR sv. RaK. Rautu se rovněž zúčastnili delegáti a hosté Valné hromady Konference Democratic Party of the Peoples of European Free Alliance, kterou v Brně v hotelu Voroněž pořádal Svaz Moravanů. Raut byl zahájen moravskou národní hymnou, písní Moravo, Moravo a přítomní hosté byli Moravským zemským Mistrem řádu, Jeho Excelencí Ing. Jaroslavem J. Pospíšilem Ph.D., Eq.M. přivítáni a seznámeni s historií řádu a Moravy. Při této příležitosti JKV princ Michael z Albany spolu s Moravským zemským Mistrem řádu Jeho Excelencí Ing. Jaroslavem J. Pospíšilem Ph.D., Eq.M. předali historicky první řádová vyznamenání domácím i zahraničním delegátům konference.

Vyznamenání (Záslužný řádový kříž I. stupně) obdržela paní Nelly Maes, poslankyně evropského parlamentu, prezidentka Evropské svobodné aliance z Flander, pan Neil Mac Cormick, poslanec evropského parlamentu, člen Evropské konvence ze Skotska a pan Eurig Wyhov, poslanec evropského parlamentu z Walesu.

Vyznamenání (Záslužný řádový kříž III. stupně) obdrželi pan Igor Olšanský z Bratislavy a pan Ing. Pavel Dohnal prezident Svazu Moravanů z Hluku. Přítomní domácí hosté i zástupci nestátních národů Evropy (z Bretaně, Savojska, Slezska, Baskicka, Frízka, Alsaska, Sardinie, Galicie, Flander, Katalánska, Skotska, Walesu, Korsiky i Moravy) ocenili pohostinnost hostitelů, kterými byli Moravský zemský Mistr KŘMR sv. RaK Jeho Excelence Ing. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M. s chotí Hanou Pospíšilovou a synem Alexandrem Pospíšilem.

Další den (28. června 2002) navštívil princ Michael z Albany konferenci EFA v brněnském  hotelu Voroněž a prohlédl si pamětihodnosti moravské metropole Brna.

V sobotu 29. června 2002 navštívil mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, poseděl s místními občany, shlédl slavnostní průvod a nadchly ho kroje účastníků festivalu z jednotlivých oblastí Moravy i z ciziny. Dle jeho slov to byl pro něj nezapomenutelný zážitek. V odpoledních hodinách ještě stihl navštívit obec Modrou u Velehradu, setkal se zde se starostou obce panem Kovaříkem i s radními obce a prohlédl si repliku iroskotského kostelíku sv. Jana Křtitele, jehož obnovu financovala obec Modrá a výstavu reálií z protifašistického odboje Čechoslováků ve Velké Británii, která v té době byla v kostelíku prezentována. Závěrem návštěvy v Modré navštívil rybářskou baštu u místního rybníku, kde strávil s hostiteli příjemný podvečer. Při zpáteční cestě se zastavil na Staré poště u Rousínova, kde si prohlédl muzeum císaře Napoleona Bonaparta a bitvy u Slavkova. Večer se ještě zúčastnil moravské svatby, která probíhala v Židlochovickém zámku.

V neděli (30. června 2002) se princ Michael z Albany věnoval přípravám investitury a podpisu jmenovacích listin. Nedělní odpoledne patřilo prohlídce Lednicko - Valtického areálu, který je perlou moravské krajiny. Prohlédl si zámek ve Valticích i přilehlý park a byl seznámen s historií rodu Liechtensteinů na Moravě. Absolvoval projížïku s koňským povozem i projížïku lodí lužním lesem až po Janohrad, kde si prohlédl myslivecké muzeum. Umělá zřícenina připomněla našemu hostu stav některých rodových zámků rodu Stewartů ve Skotsku. Večerní hodiny strávil ve Valticích v zámečku La Veneria, kde ho přivítal člen řádu Ing. Karel Tumlíř, rytíř z Borče, Eq.M. se svou rodinou. Zde se setkal s řadou občanů z Valticka a také s významným moravským lesníkem, myslivcem a spisovatelem panem Ing. Bohumilem Lošťákem, který o zdejší krajině napsal knihu Perla Moravy. Zde mu byl představen také syn hostitele Dominik Karel Tumlíř. Malý, šestiletý chlapec prince tak zaujal, že mu nabídl přijetí do řádu. Využil svého práva suveréna řádu a dal tak základ nové tradici, přijímání dětských členů řádu, kteří jsou zárukou pokračování činnosti řádu v budoucnosti. Ve Znojmě byl poté dne 4. července 2002 malý Dominik Karel Tumlíř pasován na rytíře jako nejmladší člen řádu. V řádovém plášti a v řádové uniformě potom budil pozornost všech hostů i novinářů.

V pondělí 1. července 2002 ukončil princ Michael z Albany pobyt v Židlochovicích, rozloučil se s hostiteli a s průvodci manžely Pospíšilovými a odcestoval se svým doprovodem do Prahy.

V Praze se ho ujal kancléř řádu Ing. Jiří Drápela, Eq.M. a členové rady řádu Ing. Miroslav E. Jirků, Eq.M. a František V. Macháč, Eq.M., kteří ho seznámili s krásami hlavního města České republiky. Postupně si prohlédl Nové Město Pražské, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem, Malou stranu, Hradčany, Pražský hrad a chrám sv. Víta i Zlatou uličku. Ubytován byl na zámku knížete Collerodo – Mansfelda v Dobříši.

Druhý den v Praze byl přijat náměstkem ministra zdravotnictví panem MUDr. Michalem Pohankou a odpoledne se zúčastnil párty, pořádané na jeho počest členem rady řádu panem PhDr. Vratislavem Šlajerem, Eq.M. v jeho rodinném sídle v Praze – Spořilově. Zde se setkal s řadou celebrit, jak z podnikatelského, tak i z uměleckého prostředí. Zejména si dobře rozuměl s filmovým režisérem Jurajem Jakubiskem a jeho manželkou Deanou Horváthovou, s hercem Jiřím Krampolem a s fotografem celebrit Milošem Schmiedbergrem, kteří hosta bavili v plynulé angličtině. Nakonec o tom vyšla i reportáž v časopisu Story a Jiří Krampol své setkání se skotským princem zužitkoval ve své knize Lidé kolem mne. Večer ho ve Stochově u Kladna přijal člen řádu Karel Srba, kde se rovněž setkal s řadou místních obyvatel.
(Poznámka: Krátce po investituře byl Ing. Karel Srba zatčen a obviněn z přípravy vraždy novinářky Sabiny Slonkové a odsouzen na osm let podmíněně. Rada řádu čekala na vyřízení jeho odvolání. Když však byl rozsudek potvrzen v plném znění, byl Ing. Karel Srba na základě článku II. odstavce 3, písmena d, platných stanov vyloučen z řádu. Nicméně byl odsouzen pouze na základě nevěrohodného tvrzení bláznivé ženy, která se mu snažila rozbít rodinu a on ji odmítl. Pravděpodobně šlo o pomstu odmítnuté ctitelky. Inu stále platí – Za vším hledej ženu).

Příští den 3. července 2002 dopoledne přejela skotská delegace z Čech do Znojma na Moravu, kde se ubytovala v hotelu Prestige. Následovalo přijetí na znojemské radnici starostou a členem rady řádu panem Ing. Pavlem Balíkem, Eq.M., setkání se znojemskými radními, tisková konference a letmá prohlídka města. V odpoledních hodinách proběhla v prostorách Znojemského hradu generální zkouška na první řádovou investituru a herold řádu JUDr. Jiří L. Bílý, Eq.M. spolu s řádovým perservantem, známým moravským hercem Zdeòkem Junákem, pilovali do večerních hodin scénář investitury. Večer potom následovala v hotelu Prestige společná večeře členů řádu s Velmistrem řádu a jeho doprovodem. Večeře se rovněž zúčastnili i zahraniční hosté z Rakouska z Řádu Bílého orla.

Druhý den 4. července 2002 začal v 9.00 hodin v Sále předků na Znojemském hradě nejdůležitější obřad v krátké historii Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, první slavnostní investitura členů řádu.

Na investituru byli pozváni novináři všech centrálních i regionálních novin, rozhlasových i televizních stanic, členové Moravského národního kongresu, znojemští radní, poslanci a senátoři za Jihomoravský kraj, krajští hejtmani moravských krajů, představitelé obcí na Znojemsku, zástupci katolické a pravoslavné církve z Moravy, jakož i zástupci diplomatických misí, akreditovaných v České republice.