Dlouhodobý plán činnosti

Dlouhodobý plán činnosti Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana

schválený na jarním zasedání řádové kapituly dne 23. dubna 2005 v Brně

 1. Obnova a rozvíjení velkomoravských křesťanských a duchovních tradic

  1. Šíření kultu a uctívání sv. Rostislava a Kolumbana v Českých zemích a na Slovensku, jakož i v zemích střední Evropy a Evropské unie.
  2. Navázat kontakty s pravoslavnou klášterní komunitou na sv. hoře Athos (Poloostrov Chalkidiky v Řecku), zasvěcenou sv. Rostislavovi s úmyslem zřídit tam suverénní zastoupení nebo komendu Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana.
  3. Iniciovat obnovení a přispět k vybudování ekumenického monastýru (kláštera) na Hradišti sv. Klimenta ve Chřibech u Osvětiman a usilovat o návrat basiliánských a benediktýnských mnichů do této lokality.
  4. Podílet se na zajišťování finančních prostředků na opravu, údržbu a freskovou výzdobu řádových kostelů ve Znojmě a spolupracovat s jejich duchovními správci.
  5. Propagovat a osvětovou činností prezentovat nově obnovený kostel sv. Jana Křtitele v Modré u Velehradu. Za tím účelem spolupracovat s vedením obce.
  6. Iniciovat a podílet se na budování památníků zemských patronů:
   1. Sv. Rostislava ve Znojmě.
   2. Sv. Rostislava v Brně – Králově Poli na Rostislavově ulici.
   3. Sv. Rostislava na Hradišti Valy v Mikulčicích.
   4. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích, ve Křtinách, v Mikulčicích na Hradišti Valy, v Olomouci na místě bývalého kostela sv. Cyrila a Metoděje, v Praze, v Sadech u Uherského Hradiště, na Hradišti sv. Klimenta u Osvětiman, v Ostravě, ve Znojmě a dle projeveného zájmů obcí i jinde.
   5. Sv. Kolumbana (resp. sv. Kolumbanů staršího a mladšího) v Modré u Velehradu.
  7. Iniciovat vybudování „Pantheonu moravských panovníků, moravských zemských patronů a prvních moravských biskupů“ na nově budovaném náměstí ve Starém Městě u Uherského Hradiště. (Hormidor, Mojmír I., Mojmír II., Rostislav, Slavomír, Svatopluk I., Bořivoj I., Mojmír III., Svatopluk II., sv. Cyril a Metoděj, sv. Gorazd I.)
  8. Iniciovat vybudování památníku „Moravské svébytnosti“ na Moravském náměstí v Brně. (Hormidor, Mojmír I., Mojmír II., Rostislav, Slavomír, Svatopluk I., Bořivoj I., Mojmír III., Svatopluk II., sv. Cyril a Metoděj, sv. Gorazd I.).
  9. Iniciovat vybudování památníku moravského kněžice Bořivoje, prvního českého panovníka, v Praze a na Levém Hradci.
  10. Iniciovat vybudování památníku knížete Břetislava I. v Olomouci.
  11. Iniciovat vybudování památníku prvního známého krále Slovanů Sáma v lokalitě Náklo u Milotic v okrese Hodonín.
  12. Iniciovat obnovení zrušené kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně.

   

 2. Ochrana hrobů moravských panovníků

  1. Rekonstrukce a údržba významných památek z velkomoravského období:
   1. Iniciovat a podílet se na rekonstrukci pohřební kaple moravského krále Svatopluka I. Velikého v Sadech u Uherského Hradiště.
   2. Iniciovat vybudování důstojného pohřebního sarkofágu v pohřební kapli krále Svatopluka I. Velikého v Sadech u Uherského Hradiště a uložení jeho ostatků na původním místě jeho pohřbu.
   3. Iniciovat a podílet se na vybudování památníku moravského krále Svatopluka I. Velikého v lokalitě Sady u Uherského Hradiště.
  2. Označení, úprava a ochrana velkomoravských pohřebišť:
   1. Navázat kontakty s příslušnými obcemi na jejichž katastru pohřebiště leží a vyjednat jejich označení a pietní úpravu.
   2. Podílet se na vybudování památníku Velké Moravy ve Strachotíně.
  3. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky v Brně iniciovat a finančně se podílet na provedení geneticko – antropologického průzkumu skeletů moravských panovníků a velmožů z Mikulčic, ze Starého Města u Uherského Hradiště a ze Sadů u Kunovic, popřípadě z dalších lokalit.
  4. Iniciovat důstojné uložení pozůstatků moravských panovníků a velmožů v pietních schránkách do moravské země na místech jejich nálezů.
  5. Iniciovat rekonstrukci některého z kostelů (rotund) na hradišti Valy u Mikulčic.

   

 3. Charitativní činnost řádu

  1. Hmotně a finančně pomáhat opuštěným matkám s malými dětmi, které se ocitly v nouzi.
  2. Ve spolupráci s vybranými městskými radami podílet se na finanční pomocí při budování a provozování krizových center pro matky s malými dětmi, které se ocitly v tísni.
  3. Ve spolupráci s pravoslavnou církví iniciovat a spolupodílet se na vybudování a provozování Centra sv. Rostislava pro využití volného času mládeže i seniorů.

   

 4. Peče o duchovní blaho Moravanů a obyvatel České republiky

  1. Vydávání vlastních publikací:
   1. Ve spolupráci s Moravským národním kongresem (MNK) spolupodílet se na vydávání Moravského historického sborníku – Ročenky MNK.
   2. Pro členy řádu vydávat Řádovou ročenku.
   3. K významnému výročí vzniku řádu (Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava), připravit vydání reprezentativní Řádové ročenky pro veřejnost.
  2. Podílet se na tvorbě filmových dokumentů o Moravě:
   1. Pokračovat v projektu tvorby videokazet v cyklu „Památná místa Moravy“.
  3. K významnému výročí vzniku řádu (Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava – SMR sv. R.), ve spolupráci s Moravským zemským museem v Brně, s Moravským zemským archivem, s Moravskou zemskou knihovnou a s Moravským národním kongresem, připravit pro veřejnost výstavu řádových insignií, uniforem, plášťů a osobních znaků členů řádu, jakož i archiválií a knih majících vztah k řádovým institucím.
  4. Založit a provozovat Akademii věd a umění KŘMR sv. RaK pro členy, familiáře a příznivce řádu.
  5. Jedenkrát ročně konat zádušní mši svatou za zesnulé moravské panovníky, Moravany a Moravanky a Moravský národ.

   

 5. Propagace řádu na veřejnosti

  1. Zahájit jednání s představiteli křesťanských církví, zejména pravoslavné, římsko – katolické, řecko katolické i keltské církve sv. Kolumby a dalších za účelem navázání spolupráce.
  2. Zahájit jednání s panujícím rodem Lucemburského velkovévodství o navázání spolupráce a získání záštity.
  3. Zahájit jednání o získání záštity pro řád ze strany vládnoucích i titulárních evropských panovnických domů.
  4. Zahájit jednání o navázání spolupráce se světskými rytířskými i duchovními řády, s duchovními a světskými společnostmi se stejným nebo obdobným zaměřením a se samosprávami obcí a měst.
  5. Pokračovat v informační kampani o činnosti řádu v masmédiích tak, aby oslovila a informovala široké vrstvy obyvatelstva.
  6. Aktualizovat a udržovat internetové stránky řádu.
  7. Účastnit se společenských akcí a reprezentovat řád na veřejnosti.
  8. Usilovat o vybudování stálé expozice o činnosti řádu v muzejních objektech (např. na Znojemském hradě, na hradě Veveří, v Rajhradském klášteře či jinde).
  9. Na mezinárodním poli důstojně prezentovat řád, historii Moravské a České země a přispívat tak k  reprezentaci a dobrému jménu České republiky v Evropské unii, v zahraničí a po celé Zemi.

   

 6. Organizační záležitosti řádu

  1. Udržovat intenzivní styky se suverénem řádu.
  2. Rozšířit členskou základnu řádu o nové kvalitní členy, kteří budou přínosem pro další rozvoj řádu.
  3. Na základě výběru nabídnout čestné členství v řádu veřejně známým a uznávaným osobnostem a příslušníkům starých českých a moravských rodů.
  4. Postupně získat do řádu i občany z okolních zemí a zahájit v nich řízení o registraci řádu.
  5. Do roku 2010 zahájit kroky k registraci řádu jako nevládní mezinárodní organizace.
  6. Získat, koupit či vybudovat důstojné sídlo řádu.
  7. S vedením obce Modrá u Velehradu projednat možnost zřízení pamětního pietního místa pro zemřelé členy řádu v nově obnoveném kostele sv. Jana Křtitele.
  8. V místech, kde bude mít řád tři a více členů zakládat řádové komendy.
  9. Podle potřeby konat ve třech až pětiletých intervalech řádové investitury.
  10. Vybudovat řádovou knihovnu, řádový archiv a řádovou klenotnici na uložení řádových insignií a řádového pokladu.
  11. Vytvořit síť familiářů řádu a aktivně s nimi spolupracovat.

   

 7. Hospodářská činnost řádu

  1. Zajistit stabilní financování řádu:¨
   1. Řádně vybírat řádové taxy od členů řádu.
   2. Založit výdělečná zařízení řádu, zejména Vydavatelství a nakladatelství Hereditas Rostislai (HR) s obchodem s knihami, s moraviky a bohemiky a s upomínkovými předměty.
   3. Založit Řádovou heroldii, která by poskytovala heraldické a genealogické služby za úplatu zájemcům z řad veřejnosti.
  2. Získávat granty a sponzorské dary na jednotlivé řádové projekty a příspěvky od jednotlivých obcí, měst i krajských zastupitelstev.
  3. Pořádat sbírkovou činnost na zajištění jednotlivých projektů. Za tím účelem založit samostatné podúčty pro jednotlivé akce.
  4. Řádně vést účetnictví řádu a platit daně z hospodářské činnosti řádu.