Činnost řádu v roce 2012

Rada řádu v roce 2012 zasedala celkem čtyřikrát: 11. února v Brně, 21. dubna v Letovicích, 9. června a 8. září v Brně. Projednávala zajištění účasti na veřejných akcích, na pohřbech zemřelých členů řádu, došlou poštu a rovněž se zabývala přípravou realizace sochy sv. Rostislava pro Znojmo v rámci oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů, bratrů ze Soluně, sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 863.

Jarní zasedání Kapituly řádu se uskutečnilo 9. června v Brně. Zasedání Kapituly řádu bylo zahájeno homilií řádového kaplana Th.Dr. Václava Pavloska, který hovořil o slavení slavnosti těla a krve Kristovy. Velmi zajímavou přednášku na téma Společenské a správní aspekty vzniku a působení rytířských a duchovních řádů na Blízkém východě v 11. – 13. století přednesl Mgr. Ján Sombati z Bratislavy. Rovněž bylo gratulováno jubilantům řádu k jejich životním výročím.

Podzimní zasedání Kapituly řádu se konalo 6. října 2012 v Brně. V úvodu vystoupil řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek, který ve svém vystoupení hovořil o různých názorech na vztah Ježíše Krista a Máří Magdaleny. Rovněž se zmínil o fragmentu starověkého papyru, který se nedávno vynořil ze soukromé sbírky, který obsahuje úryvek apokryfního evangelia psaného koptštinou, v něm Ježíš hovoří o své ženě. (Papyrus patrně pochází z naleziště v Nag Hammádí v Horním Egyptě, které v roce 1945 vydalo ohromné písemné poklady raného křesťanství). Představa, že Ježíš měl manželku, jde zcela proti oficiálním doktrínám většiny křesťanských církví. Jelikož Ježíš byl nazýván „rabi“, což značí učitel, nelze vyloučit možnost, že skutečně ženatý byl, neboť pokud někdo byl takto nazýván, musel být podle tehdejších židovských zákonů ženatý. Ať už byl Ježíš svobodný či ženatý, tak to nezmenšuje velikost přínosu jeho učení pro lidstvo. V závěru svého vystoupení udělil řádový kaplan přítomným požehnání.

Následně podal Moravský zemský Mistr řádu, J. Ex. Ing. Dr. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M. informací o činnosti řádu v letošním roce a jeho účasti na veřejných akcích. V další části jednání podzimní Kapituly řádu vystoupil řádový Herold a Archivář Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. a seznámil přítomné s životem a prací Doc. PhDr. Lubomíra E. V. Havlíka, DrSc., Eq.M., prvního Mistra SMR sv. Rostislava. Poté bylo gratulováno jubilantům řádu k jejich životním výročím.

V letošním roce opustili naše řady dva členové řádu. Do řad řádných členů řádu byl přijat jeden muž a uděleno bylo jedno čestné členství. V současnosti má řád 47 členů, 42 mužů a 5 žen. Z toho je 34 řádných členů, 6 čestných členů, 2 jsou řádovými kaplany a 5 členů jsou řádoví čekatelé – děti.

První veřejnou akcí v letošním roce byla účast na mši svaté v chrámu sv. Máří Magdaleny v Brně dne 11. 03. 2012, která byla konána ve staroslověnském ritu a byla sloužena za moravského krále Svatopluka I. Velikého.

Dne 17. března 2012 se zástupci řádu, na základě pozvání Společenství sv. Prokopa, zúčastnili slavnostní mše svaté v klášteře na Sázavě (v Čechách), kterou celebroval pražský arcibiskup a primas český, kardinál Dominik Duka. Při této příležitosti bylo panu kardinálovi uděleno čestné členství našeho řádu, které s díky přijal.

Tradiční jarní řádové rytířské posezení se konalo dne 24. března 2012 v hostinci Svatovavřinecký dvůr v Brně – Řečkovicích. Zde na téma Duchovní symbol Velikonoc a jejich význam pro člověka vystoupil řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek a Ing. Miloš Skočovský, CSc. podal informaci o výsledcích sčítání obyvatelstva v roce 2011 v České republice. Této akce pořádané pro rodinné příslušníky i pro příznivce řádu se zúčastnilo cca 18 osob.

Dne 24. dubna 2012 zemřel ve věku 68 let člen řádu, legát pro zahraniční vztahy, pan Ing. Miroslav E. Jirků, Eq.M. Čestnou stráž při jeho pohřbu, který se konal v krematoriu města Brna dne 2. května 2012, drželo šest členů řádu. Jménem řádu se ze zesnulým rozloučil řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek.

Dne 23. června 2012 se členové řádu zúčastnili pasování nových členů Řádu vína na zámku Wilersdorf v Rakousku.

Oslav Moravského dne na Pohansku u Břeclavi, které se konaly dne 1. července 2012 se zúčastnilo 8 členů řádu a řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek.

Dne 5. července 2012 se členové řádu zúčastnili vzpomínkové akce v Denisových sadech v Brně pod Petrovem, pořádané k 1149. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.

Dne 16. srpna 2012, v Brně na Brněnském hradě na hoře Špilberku, za přítomnosti cca 2000 osob, na veřejném kulturním shromáždění, udělil Moravský zemský Mistr řádu J. Ex. Ing. Dr. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M. moravskému spisovateli Ing. Janu Kostrhunovi za jeho literární činnost, k jeho 70. narozeninám, řádovou stuhu s hvězdou a udělil mu titul řádového familiáře (Fa.M.).

V neděli dne 19. srpna 2012 se členové řádu zúčastnili slavnostní mše svaté v Brně na Petrově, sloužené v rámci oslav Dne Brna.

Dne 5. září 2012 byli členové řádu, společně se členy Řádu sv. Lazara, účastni zádušní mše svaté, konané v kostele P. Marie ve Vranově u Brna, za zesnulého akademického sochaře André Víchu.

Dne 12. září 2012 zemřel v Třebíči ve věku 85 let člen řádu pan Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. Čestnou stráž při jeho pohřbu dne 19. září 2012 v Třebíči drželi členové Rady řádu – Herold a Archivář řádu Doc. JUDr. Jiří Bílý a Kancléř řádu Ing. Jiří Drápela.

Dne 16. září 2012 se členové řádu zúčastnili slavnostní mše svaté pořádané starokatolickou církví v nemocniční kapli Povýšení svatého Kříže v Havlíčkově Brodě.

Členové řádu se rovněž zúčastnili a rovněž vystoupili v Brně dne 29. září 2012 při oslavách Dne za Moravu, jehož součástí byl i pochod Moravanů Brnem (od chrámu sv. Tomáše do Denisových sadů pod Petrovem).

Dne 19. října 2012 byli členové řádu účastni tradiční mši svaté, konané v Brně v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla, na které byla připomenuta a uctěna památka blahoslaveného JCKV Karla I. Habsbursko-Lotrinského a jeho choti, JCKV Zity Bourbonsko-Parmské.

Dne 27. října 2012 ve Vojkovicích u Brna byli členové řádu účastni na sv. Hubertské mši svaté, kterou sloužil primas český a arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka.

Dne 11. listopadu 2012 v Louce u Blatnice pod sv. Antonínem, byli členové řádu účastni sv. Hubertské mši svaté.