Geneze vzniku

Geneze vzniku Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

Dne 22. prosince 1995 v Brně založilo šestnáct členů Moravského národního kongresu (MNK) křesťanské Společenství Moravských rytířů svatého Rostislava (SMR sv. R.) a za svého patrona si vybrali Rostislava, svatého krále Moravanů, kterého ve dnech 28. a 30. října 1994 (v Prešově a v Brně) zařadila mezi své svaté pravoslavná církev.

Do čela SMR sv. R byl zvolen významný moravský historik Doc. PhDr. Lubomír Emil Vilém Havlík, DrSc., Eq.M., který se stal prvním Mistrem SMR sv. R.

Do roku 2002 působilo SMR sv. R. v MNK jako jeho samostatná sekce a za svůj cíl si stanovilo podporovat všestranný rozvoj kultury, vědy a obecné vzdělanosti, upevòování vlasteneckého vědomí Moravanů a péči o duchovní a hmotné dědictví Moravy, jeho uchování a rozvíjení pro budoucí generace, jakož i šíření kultu svého patrona svatého Rostislava, krále Moravanů. Na paměť založení SMR sv. Rostislava byla vydána

Proklamace

My, členové Moravského národního kongresu, u vědomí potřeby chránit a udržovat duchovní i hmotné dědictví a bohatství kulturních tradic starobylé evropské Moravské země, zanechané předchozími generacemi, vedeni hlubokou úctou ke všem jejím kulturním hodnotám a osobnostem, které je v průběhu mnoha věků vytvářely, jsme se řízením Boží prozřetelnosti rozhodli založit křesťanské Společenství Moravských rytířů a za svého patrona jsme vyvolili Rostislava, svatého krále Moravanů.

Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava, dcera v rodině Moravského národního kongresu, má za cíl podporovat na Moravě všestranný rozvoj kultury, vědy a obecné vzdělanosti, upevnit vlastenecké vědomí Moravanů, pečovat o odkaz, který svým potomkům zanechali tvůrcové, uchovatelé a ochránci Moravské země.

Dáno v Brně v den sv. Zenona, mučedníka, podle kalendáře římské církve a sv. Anastazia, dle církve východní, to jest 22. prosince Léta Páně tisícího devítistého devadesátého pátého.

Prezident MNK
JUDr. Jiří Bílý
  Mistr SMR sv. R.
Doc. PhDr. Lubomír E. Havlík, DrSc.
  Kancléř MNK a SMR sv. R.
Ing. Jiří Drápela
 

Po úmrtí prvního Mistra SMR sv. R. (5. 3. 2000 v Brně) byl zvolen dne 15. dubna 2000 druhým Mistrem SMR sv. Rostislava Ing. Jaroslav Josef Pospíšil, Ph.D., Eq.M. Ve spolupráci s firmou Silvajagd byl následně natočen první díl cyklu Památná místa země Moravské pod názvem Králův stůl, který vypraví o posvátném kameni, který leží nedaleko významného moravského poutního místa Velehradu, v katastru obce Modrá.

V roce 2001 byl natočen a v roce 2002 byl vydán, druhý díl seriálu o památných místech Moravské země pod názvem Kostelík sv. Jana Křtitele, který seznamuje diváky s replikou iroskotského kostelíka sv. Jana Křtitele, který byl postaven v katastru obce Modrá u Uherského hradiště, v blízkosti původních základů kostelíka. Dnes je v jeho okolí vybudován archeologický skanzen s ukázkami života starých Moravanů.

V roce 2000 se členové SMR sv. R. seznámili s knihou Skotsko – zapomenutá monarchie (Skutečný příběh dynastie Stewartů a utajovaného nástupnictví králů a královen Skotů) od autora, po právu skotského krále, Jeho Královské Výsosti Prince Michaela Jakuba Alexandra Stewarta z Albany, hlavy dynastie Stewartů. (Vydalo nakladatelství a vydavatelství VOLVOX GLOBATOR, prvního pluku 7, 186 00 Praha 8).

Následně SMR sv. R. oslovilo prince Michaela z Albany s prosbou a žádostí, aby se stal suverénem připravovaného rytířského světského řádu. Po jeho kladné odpovědi podnikla Kapitula SMR sv. Rostislava přípravné kroky k založení nového rytířského řádu. SMR sv. R. bylo transportováno v řád a přijalo název Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. Byla přijata nová řádová statuta, ceremoniář a stanoveny další cíle činnosti řádu. Mezi patrony řádu byl zařazen biskup iroskotských misií na našem území svatý Kolumban. Princ Michael z Albany byl zvolen Velmistrem nově připravovaného řádu a stal se jeho suverénem.

Samotný akt založení Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana byl na základě astrologických výpočtů stanoven na 24. březen 2002, kdy současně v Edinburku ve Skotsku a ve Znojmě na Moravě byly v 5 hodin 54 minut SEČ podepsány zakládací listiny nového řádu. Následně bylo přistoupeno k vypracování řádových stanov a k jejich registraci Ministerstvem vnitra České republiky dne 23. května 2002 dle zákona č. 83/1990 Sb. Touto skutečností vstoupil nový řádový subjekt v život. Prohlédněte si fotografie ze slavnostního aktu.

Sídlem řádu se stalo hlavní město Moravy Brno. Heslem řádu je „Ani železu, ani ohni“, což je převzato z traktátu sv. Metoděje o knihách, poněvadž pravdy v nich ukryté nelze umlčet, ani zničit. Insignií řádu je dvojitý kříž sv. Rostislava, který je nesen skotskou královskou korunou zavěšenou pod moravskou orlicí. Řádový plášť je modré barvy a je ozdoben znakem MNK (jako prvního patrona řádu) a řádovými symboly doplněnými zlatými akantovými listy. Členové řádu mají rovněž právo nosit řádovou uniformu a užívat titul Eq.M. (Eques Moraviae – Rytíř Moravy) a Do.M. (Domina Moraviae – Dáma (paní) Moravy). Podrobnější informace o řádových symbolech, plášti a uniformě lze najít na webových stránkách řádu www.eqmoraviae.cz ).

První řádová investitura poté proběhla ve Znojmě dne 4. července 2002.

Řád je nepolitickou společenskou organizací s exkluzivním členstvím. Do současnosti prošlo řádovou evidencí 50 řádných i čestných členů řádu, kteří pocházejí nejen z Moravy a z Čech, ale také jsou z Rakouska a ze Skotska, Německa, Ukrajiny, Ruska a Litvy. Každý z nových členů obdržel číslovaný výtisk Legendy o životě Rostislava, krále Moravanů, kterou sepsal první mistr SMR sv. Rostislava pan Doc. PhDr. Lubomír Emil Vilém Havlík, DrSc., Eq.M.

V současnosti je připravována Řádová ústava a byly přijaty dlouhodobé cíle řádu. Členové řádu se zúčastòují řady společenských a veřejných akcí a podílí se na charitativní činnosti, která je zaměřena zejména na pomoc osamělým matkám s dětmi, které se ocitly v tísni.

V roce 2002 se zástupci řádu také zúčastnili slavnostního svěcení základních kamenů Památníku Velké Moravy ve Strachotíně. Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana i Moravský zemský Mistr řádu, Jeho Excelence Ing. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M. věnovali pro památník základní kameny s medailemi a znaky řádu a zemského mistra.

Při jejich slavnostním položení a požehnání dne 4. května 2002 byl ve spolupráci s firmou Sdružení podnikatelů Silvajagd natočen třetí díl filmového seriálu o památných místech Moravské země pod názvem Strachotín – Památník Velké Moravy, který byl následně promítán v kabelové televizní síti v Jihomoravském kraji a také v Brně. Řád tak zajistil, mimo jiné, i důstojnou propagaci veřejné finanční sbírky na zhotovení Památníku Velké Moravy ve Strachotíně, kterou vypsal obecní úřad ve Strachotíně.

V prosinci roku 2002 se ve Valticích uskutečnily první Rytířské Vánoce, kde řádoví rytíři se svými rodinami oslavili vánoční svátky.

V roce 2003 se řád podílel na několika veřejně prospěšných a charitativních akcích. Finančně přispěl částkou 10 000 Kč na vybudování Památníku Velké Moravy ve Strachotíně v okrese Břeclav.

V letních měsících řád pomohl paní Mgr. Beátě Pavlovové a paní Leoně Cafourkové, dvěma matkám z Prahy, které se i s pěti malými dětmi ocitly v sociální tísni a bez prostředků. Na každé dítě řád urychleně přispěl finanční částkou ve výši pěti tisíc korun. Dar v Praze předal kancléř řádu Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M. Rovněž byl natočen čtvrtý díl seriálu o památných místech země Moravské pod názvem Náklo (doposud nebyl proveden střih a ozvučení), který pojednává o nových archeologických objevech v této lokalitě u Ratíškovic a Milotic v okrese Hodonín. Vrchol Nákla, dle hypotézy Jana Galatíka z Rohatce, může být hledaným Velehradem, neboť mimo jiné jej obklopuje několik pásem velkomoravských valů.

V roce 2004 se členové řádu zúčastnili odhalení velkomoravského liliového kříže na vrchu Náklo u Milotic v okrese Hodonín.

Dne 19. července 2004 v Brně přednesl Moravský zemský Mistr řádu Jeho Excelence Ing. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M. smuteční projev na pohřbu člena řádu pana MVDr. Miroslava K. Šišáka, Eq.M. Čestnou smuteční stráž zde drželo šest řádových rytířů.

Dne 15. srpna 2004 v Brně, při oslavách Dne Brna, předal Moravský zemský Mistr řádu pamětní řádovou medaili Jeho Eminenci kardinálu Šönbornovi z Vídně, který v brněnském chrámu sv. Petra a Pavla koncelebroval mši svatou.

Dne 18. srpna 2004 členové řádu Ing. Dr. J. Pospíšil, Eq.M. a Drahoslav Hvězda předali v Brně paní Věře Černé, bývalé reprezentantce Československa v gymnastice, která se ocitla se třemi dětmi v sociální nouzi, finanční dar řádu ve výši deset tisíc korun.

V září roku 2004, na základě objednávky řádu, zhotovil akademický malíř, mistr Rostislav Bujna z Bratislavy, ve znojemském kostele sv. Rostislava nástěnnou fresku (cca 6 x 4 metry) „Moravský král Rostislav vítá příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu“.

V prosinci se potom ve Valticích v barokním zámečku La Veneria uskutečnily již druhé oslavy Rytířských Vánoc, kde členové řádu se svými rodinami a hosty neformálně oslavili narození Krista i slunovrat.

V roce 2005 přispěl řád peněžním darem ve výši deset tisíc korun SOS vesničce v Brně – Medlánkách na nákup hraček. Dar předali členové z medlánecké komendy řádu pánové Jan Fučík, Eq.M. a Jiří Svoboda, Eq.M. Tak jako v předešlém roce, tak i v roce 2005 se členové řádu zúčastnili cyrilometodějských oslav na Nákle, v Brně při oslavách Dne Brna a ve Znojmě v kostele sv. Rostislava slavnostní mše svaté.

Herold a archivář řádu JUDr. Jiří L. Bílý, Eq.M. nechal zhotovit ve Znojemském kostele sv. Rostislava od mistra Rostislava Bujny nástěnnou fresku Vzkříšení a nad hlavním oltářem fresku Bohorodice s Ježíšem a s postavami archandělů Gabriela a Michaela.

Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2005 se na základě pozvání prezidenta republiky Václava Klause, zúčastnili dne 28. října 2005 dva členové řádu recepce, pořádané na Pražském hradě u příležitosti státního svátku a oslav vniku samostatné ČSR.

V prosinci roku 2005 se ve Valticích v zámečku La Veneria uskutečnily již třetí oslavy Rytířských Vánoc pro členy řádu a jejich rodinné příslušníky a hosty.

Hlavním cílem řádové činnosti ovšem zůstává péče o historické, duchovní a hmotné dědictví Moravy a Moravanů a jejich zachování a rozvíjení pro budoucí generace.

Člen řádu akademický sochař Josef Kadlčík, zhotovil model sochy sv. Rostislava. Řád v současnosti hledá finanční prostředky na realizaci soch sv. Rostislava pro Znojmo a Brno, knížete Bořivoje pro Prahu a Levý Hradec, krále Svatopluka I. Velikého a sv. Cyrila a Metoděje pro Uherské Hradiště a Sadskou výšinu, knížete Břetislava I. pro Olomouc atd.