Činnost řádu v roce 2015

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2015.

Rada řádu v roce 2015 zasedala třikrát – 14. ledna, 25. dubna a 26. září. Zabývala se běžnou agendou řádu, došlou poštou a přípravou zasedání Kapitul řádu a účastí na veřejných akcích.

Jarní Kapitula řádu zasedala dne 13. června v Brně - Řečkovicích. Řádoví kaplani pánové ThDr. Václav Pavlosek a Igumen Damián celebrovali mši svatou a ThDr. Václav Pavlosek během kázání hovořil o významu rodiny pro evropské národy. Následně pronesl přednášku pan PhDr. Jiří Šmíd z Nedvědice na téma: Osudy rodu Mitrovských z Nemyšle a Mitrovic na Moravě do poloviny 20. století.

Podzimní zasedání Kapituly řádu se konalo dne 31. 10. 2015 ve Valticích. Mši svatou sloužil řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek a v souvislosti s Památkou zesnulých své kázání zaměřil na věci poslední a úctu potomků k zesnulým předkům. Následující přednášku na téma: Majetky rodu Lichteinstejnů, přednesl pan JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.

Členové  řádu se v roce 2015 zůčastnili veřejných akcí.

8. 3. 2015 – Křtiny, slavnostní mše svatá za moravského krále Svatopluka I. Velikého.

21. 3. 2015 – Havířov, účast při svěcení Pivovaru Venuše.

30. 5. 2015 – Olomouc – Den za Moravu.

26. 6. 2015 – Brno BVV – třetí (mimořádná) investitura I. Višňáka za účasti Velmistra řádu J. K. V. prince Michaela Stewarta z Albany.

28. 6. 2015 – Břeclav – Moravský den.

5. 7. 2015 – Znojmo – účast na pravoslavné mši svaté v chrámu sv. Rostislava.

5. 7. 2015 – Náklo u Ratíškovic – účast na CM pouti.

12. 7. 2015 – Světlá u Studené – účast na CM pouti.

16. 8. 2015 – Brno Petrov – Den Brna – účast na děkovné mši svaté.

20. 9. 2015 – Havlíčkův Brod – účast na pouti v nemocniční kapli Povýšení sv. Kříže.

27. 9. 2015 – Tasov u Velkého Meziříčí – účast na dožínkové mši svaté a svěcení sochy Tasa III., zakladatele Tasova.

27. 9. 2015 – Křižanov – slavnostní mše svatá spojená se svěcením památníku sv. Zdislavy.

3. 10. 2015 – Brno – účast na 10. výročním pochodu městem při konání Dne za Moravu.

3. 10. 2015 – Kuks v Čechách – účast na svatohubertských slavnostech.

10. 10. 2015 – Vojkovice u Brna, účast na svatohubertské mši svaté.

25. 10. 2015 – Brno Petrov – účast na vzpomínkové mši svaté za JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko – Lotrinského.

4. 11. 2015 – Vranov u Brna, účast při obřadu vysvěcení knížecí hrobky rodu Lichtensteinů a účast na mši svaté za účasti hlavy Lichtensteinského státu knížete Jana Adama II. s chotí.

8. 11. 2015 – Louka u Blatnice pod svatým Antonínem, účast na svatohubertské mši svaté.                                                                                                                                                                     

8. 11. 2015 – Hluk, účast při vzpomínkovém aktu u sochy moravského krále a panovníka Svatopluka I. Velikého s připomínkou letošního výročí 1200 let od narození patrona Moravy, spolupatrona Evropy a moravského arcibiskupa svatého Mětoděje, s následným posezením ve Hlucké tvrzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

V letošním roce řád přijal jednoho čestného člena a dvě slečny – čekatelky.

K dnešnímu dni prošlo řádem 77 řádných i čestných členů, včetně tří řádových kaplanů, 15 členů řádu zemřelo a 12 členů řádu vystoupilo nebo z různých důvodů zrušilo své členství.

Dnes má řád 37 řádných členů a členek, 11 čestných členů a dva řádové kaplany. Mezi řádnými členy je i 6 žen.

První řádový kaplan Alexandr Novák ze Znojma v letošním roce zemřel.

V letošním roce, konkrétně dne 22. prosince 2015, tomu bude 20 let, co se v Brně sešlo 16 členů Moravského národního kongresu (MNK), kteří založili křesťanské Společenství svatého Rostislava, které následně působilo jako sekce MNK.

Členové Společenství se zavázali, že budou chránit a udržovat duchovní i hmotné dědictví Moravy, jeho uchování a rozvíjení pro budoucí generace, jakož i šíření kultu svého patrona svatého knížete a krále Moravanů sv. Rostislava.

V roce 2002 se Společenství Moravských rytířů transformovalo v nový světský řád – Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana a Velmistrem řádu se stal JKV princ Michael J. A. Stewart z Albany.

Za 20 let činnosti Společenství a následně KŘMR sv. RaK, jsme zorganizovali téměř 40 vlastivědných a historických přednášek, zúčastnili se více jak stovky veřejných akcí, zafinancovali jsme tvorbu nástěnných fresek v kostele sv. Rostislava ve Znojmě, zejména fresku „Příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu“, finančně jsme několikrát podpořili vydání Moravského historického sborníku – Ročenky MNK a ve spolupráci s řadou sponzorů jsme iniciovali vznik a sami finančně přispěli na realizaci pěti soch.

Zásluhou našich řádových členů a řady sponzorů dnes stojí sochy řádového patrona sv. Rostislava na velkomoravském hradišti Pohansko u Břeclavi a ve Znojmě – Hradišti.

V zámeckém parku ve Křtinách u Brna stojí sousoší sv. Cyrila a Metoděje, ve Hluku na Slovácku stojí socha moravského panovníka a krále Svatopluka I. Velikého a v Tasově u Velkého Meziříčí byla v letošním roce odhalena socha zakladatele Tasova – Tasa III. , na jejíž realizaci se podílela obec Tasov a příspěvky rodových větví Tasovců, nesoucí občanská příjmení Buďa, Drápela, Horký, Strádal a Sedláček.              

Řád rovněž finančně přispěl na sochy prvního slovanského panovníka Sáma, na sousoší sv. Cyrila a Metoděje a na sochu moravského panovníka sv. Rostislava, znázorněnou jako mučedníka, které jsou umístěny v lokalitě Náklo u Ratíškovic v okrese Hodonín.    

Rovněž jsme finančně i základními kameny přispěli na památník Velké Moravy ve Srachotíně, který tvoří moderně ztvárněné sousoší sv. Cyrila a Metoděje.

A v neposlední řadě jsme menší finanční částkou přispěli na zhotovení památníku sv. Zdislavy v Křižanově u Velkého Meziříčí, kde jsme se rovněž zúčastnili odhalení památníku.

Naši členové pánové Ing. Josef Jacko, Ing. Miloš Fürst a Miloslav Prokop svými finančními dary mnohokrát přispěli na charitativní akce, zejména pro děti.

Zapsal: Ing. Jiří  P. Drápela, Eq.M., v. r. kancléř   KŘMR sv. RaK.