Činnost řádu v roce 2013

Rada řádu zasedala v roce 2013 celkem třikrát – 23. 2., 27. 4. a 7. 9. 2013. Zabývala se zajištěním financí na projekt sochy sv. Rostislava pro Znojmo a sousoší sv. Cyrila a Metoděje pro Křtiny, účastí členů řádu na veřejných akcích a přípravou jarního i podzimního zasedání Kapituly řádu.

Rada řádu na svém zasedání dne 7. 9. 2013 ocenila celoživotní práci pro českou, moravskou a slezskou myslivost a schválila udělení zlaté řádové medaile viceprezidentovi Společnosti sv. Prokopa v Sázavě panu prof. Ing. Miroslavu Vachovi, CSc., u příležitosti jeho životního jubilea 70 let. (Medaili mu předal Moravský zemský Mistr řádu J. Ex. Ing. Dr. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M. dne 30. 03. 2014 v Brně na Výstavišti při konání veletrhu Silva Regina).

Jarní kapitula řádu se konala 26. 6. 2013 v Hlohovci v okrese Břeclav a byla zahájena svěcením vinného sklepa a následnou mší svatou, kterou celebroval řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek, který ve svém kázání na téma Význam slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje pro slovanské národy připomenul 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Mše svatá byla zakončena zpěvem řádových hymen – Moravo, Moravo, a Bože cos ráčil před tisíci roky.

Jarního zasedání Kapituly řádu se zúčastnil Velmistr řádu JKV, princ Michael J. A. Stewart z Albany, který jubilantům řádu blahopřál k jejich životním výročím. Zároveň z titulu Velmistra Řádu draka – Sarkany Rend, který roku 1408 založil v Uhrách císař Zikmund, poprvé využil své pravomoci a pěti členům Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana udělil za zásluhy o řád, dědičný titul – barona.

Moravský zemský Mistr řádu J. Ex. Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Ph.D., Eq.M. poté udělil bronzové řádové medaile panu Janu Maděričovi z Velkých Bílovic za celoživotní vlastivědné a badatelské dílo a Petru Horákovi, kamenosochařovi z Milotic, za zhotovení a výtvarné ztvárnění sochy sv. Rostislava pro Znojmo – Hradiště sv. Hypolita.

Následně Moravský zemský Mistr řádu J. Ex. Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Ph.D., Eq.M. udělil stříbrné řádové medaile vinným sklepům v Hlohovci – U krále Jošta a U Moravských rytířů. Poté následovala řádová hostina.

V odpoledních hodinách se účastníci řádové Kapituly přepravili na velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi, kde zapálili svíčky u sochy řádového patrona, moravského knížete a krále, sv. Rostislava. Zpěvem moravské i řádové hymny písně Moravo, Moravo, zde bylo ukončeno zasedání jarní Kapituly řádu.

Podzimní kapitula řádu se konala v Brně dne 19. 10. 2013. Moravský zemský Mistr řádu J. Ex. Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Ph.D., Eq.M. zde seznámil přítomné s účastí členů řádu na veřejných akcích v roce 2013.

Následně ocenil dílo pana JUDr. Michala Hoskovce, autora knihy Právní kontinuita autonomie Moravy a udělil mu řádové vyznamenání – bronzovou řádovou medaili.

Poté následovala přednáška na téma: Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě, kterou přednesl Mgr. Josef Kovář.

Následoval společný oběd a gratulace členům řádu – novomanželům Mgr. Lence a PhDr. Vratislavovi Šlajerovým k uzavření sňatku. Účastníci řádové Kapituly poté pozvedli na zdraví novomanželů číše a zapěli jim píseň – Mnoga leta živijó.

V roce 2013 se členové řádu zúčastnili veřejných a společenských akcí.

Dne 25. 03. 2013 v Brně zemřel ve věku 87 let člen řádu pan Jiří František Svoboda, Eq.M. z Brna – Medlánek. Členové řádu se s ním rozloučili dne 3. dubna 2013 v obřadní síni Kramatoria v Brně, kde u jeho rakve drželi čestnou stráž.

25.5. 2013 – Mikulčice – pravoslavná mše svatá k uctění příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu,

16.6. 2013 – Znojmo, Hradiště sv. Hypolita – odhalení a svěcení sochy sv. Rostislava, na které ve spolupráci s městem Znojmem a Úřadem Jihomoravského kraje Řád Moravských rytířů finančně přispěl,

5.7. 2013 – Velehrad – účast na moravské národní pouti konané k uctění památky sv. Cyrila a Metoděje,

6.7. 2013 – Brno – Denisovy sady – shromáždění členských organizací Moravského kulatého stolu k uctění památky příchodu sv. C + M na Moravu,

7.7. 2013 – Náklo u Ratíškovic – Cyrilometodějská pouť a odhalení sousoší sv. C + M, na které Řád Moravských rytířů finančně přispěl,

17.8. 2013 – Strachotín – odhalení sousoší sv. C + M, na které Řád Moravských rytířů finančně přispěl,

18.8. 2013 – Brno – oslavy dne Brna, mše sv. na Petrově,

8.9. 2013 – Havlíčkův Brod – účast na pouti a mši sv. konané v nemocniční kapli Sv. Kříže,

21.9. 2013 – Křtiny u Brna – účast na odhalení sousoší sv. C + M, na které ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, ve spolupráci s úřadem Městyse Křtiny a s farním úřadem ř. k. církve ve Křtinách Řád Moravských rytířů finančně přispěl

5.10. 2013 – Brno – účast na Pochodu Moravanů,

12.10. 2013 – Vojkovice – účast na sv. Hubertské mši svaté,

18.10. 2013 – Brno – Moravský zemský archív – účast na Kolokviu – Dějiny poznávání a šíření rostislavského a cyrilometodějského odkazu (spoluúčast Řádové Akademie věd a umění KŘMR sv. RaK na organizaci Kolokvia s MZA a s The European Society for History Law).

3.11. 2013 – Křtiny u Brna – účast na sv. Hubertské mši svaté,

10.11. 2013 – Louka u Blatnice pod svatým Antonínem – účast na sv. Hubertské mši svaté.

15.12. 2013 – Rožnov pod Radhoštěm – na základě pozvání rytířského Řádu Černých myslivců Podbeskydských účast při svěcení kaple sv. Huberta i na následné sv. Hubertské mši svaté, kterou sloužil metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.

Člen řádu pan Miloslav Prokop, Eq.M., tak jako v minulých létech, tak i v roce 2013 přispěl na charitativní činnost a finančně částkou 10 000 Kč přispěl na provoz domu zrakově postižených ve Vlaštovičkách u Opavy.

Řádový Herold a Archivář pan Doc. JUDr. Jiří Libor Bílý, Ph.D., Eq.M. ve spolupráci se Zdeňkem Kašparem připravili na základě svých výzkumu k vydání knihu Novomoravští rodové, část I. (I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610). Kniha byla zpracována v projektu „Kontinuita a diskontinuita práva na Slovensku v 20. storočí a jej vplyv na právny poriadok SR“, který byl podpořený Agenturou pro podporu výzkumu a vývoje APVV-0607-10 a vydána byla s péčí Akademie věd a umění Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana.

Zapsal: Ing. Jiří Petr Drápela, Eq.M., v. r.

Kancléř KŘMR sv. RaK.